Handelsbetingelser

Gældende fra 17. april 2017. Revideret 1. juni 2017.

Aftalegrundlag

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse imellem

Grafisk Trykcenter A/S
Niels Lambertsens Vej 6
DK-6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 109 110
info@gte.dk
CVR 13 09 89 05

og bestiller, såfremt der ikke indgås aftale om andet imellem parterne.

1. Tilbud og aftale

 • 1.1. Tilbudet er bindende for Grafisk Trykcenter A/S i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
 • 1.2. En aftale anses for at være indgået, når bestillers accept er modtaget af Grafisk Trykcenter A/S.
 • 1.3. Grafisk Trykcenter A/S er berettiget til at modtage betaling for at udarbejde layout, skitser, tekstforslag mm., såfremt andet ikke er aftalt.
  • 1.3.1. Har bestiller anmodet om at få udarbejdet IT-relaterede ydelser, er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at få dette arbejde betalt af bestiller.
 • 1.4. Et tilbud er betinget af, at materiale og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbudet og/eller at det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.
 • 1.5. Ved online bestillinger tages forbehold for tastefejl, prisfejl, moms-, valuta- og afgiftsændringer, prisstigninger, force majeure, udsolgte/udgåede varer samt eventuelle leveringssvigt.

2. Pris

 • 2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering, såfremt andet ikke er angivet.
  • 2.1.1. Handles der som privatperson, angives alle priser inkl. moms men ekskl. levering, såfremt andet ikke er angivet.
 • 2.2. Alle priser er afgivet på grundlaget af det på datoen, for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse, gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt væsentlige stigninger i lønninger, materialepriser, afgifter eller andet der har indflydelse på leverancens pris, er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at regulere prisen med dokumentation for disse stigninger.
 • 2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt væsentlige fald i lønninger, materialepriser, afgifter eller andet der har indflydelse på leverancens pris, er bestiller berettiget til at kræve prisen reguleret med dokumentation for disse fald.
 • 2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den gældende valutakurs i danske kroner på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdagen. Grafisk Trykcenter A/S forbeholder sig retten til at ændre prisen tilsvarende ved kursændringer før betaling.
 • 2.5. Udover den tilbudte eller aftalte pris, er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at kræve betaling for:
  • 2.5.1. Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, der er afgivet af bestilleren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet, mangelfuldt eller lignende, eller at bestiller foretager eller ønsker rettelser i det leverede materiale efter at det af bestiller er kendt at Grafisk Trykcenter A/S’ arbejde er påbegyndt.
  • 2.5.2. Ekstraarbejde eller andet der aftales med bestiller efter aftalens indgåelse.
  • 2.5.3. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af det af bestilleren leverede materiale, efter levering har fundet sted.
  • 2.5.4. Ekstraarbejde som følge af at den indgåede aftale ikke kan gennemføres grundet bestillerens forhold.

3. Levering

 • 3.1. Levering finder sted på den af bestiller og Grafisk Trykcenter A/S aftalte tid, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer der skyldes bestillerens handling og/eller undladelse, eller de i pkt. 9.1. og/eller pkt. 9.2. nævnte omstændigheder.
 • 3.2. Grafisk Trykcenter A/S er berettiget til at forlænge leveringstiden eller ophæve aftalen såfremt bestillers handling og/eller undladelse eller de i pkt. 9.1. og/eller pkt. 9.2. nævnte omstændigheder indtræder.
 • 3.3. Hvis en begivenhed som i pkt. 3.2. indtræder og bevirker at opfyldelse af Grafisk Trykcenter A/S’ leveringsforpligtelser fordyres, er Grafisk Trykcenter A/S forpligtet til at opfylde leveringsbetingelser såfremt bestiller erklærer at denne er villig til at beregne den af Grafisk Trykcenter A/S’ beregnede merpris.
 • 3.4. Såfremt der ikke er aftalt tidspunkt for levering imellem bestiller og Grafisk Trykcenter A/S, finder levering sted når Grafisk Trykcenter A/S’ arbejde er færdigt.
 • 3.5. Leveringsstedet er Grafisk Trykcenter A/S’ forretningslokale, såfremt der ikke er indgået aftale om andet imellem bestiller og Grafisk Trykcenter A/S.
 • 3.6. Levering sker som udgangspunkt med Danske Fragtmænd, GLS Erhvervs eller GLS Pakkeshop.
 • 3.7. Ønsker bestiller tidsbestemt levering på modtagelsesdagen, er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at kræve en merpris herfor.
 • 3.8. Såfremt bestiller ønsker levering lørdag, er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at kræve en merpris herfor.
 • 3.9. Ved bestilling af IT-relaterede ydelser, er leveringsdagen den dag levering finder sted. Levering til det aftalte leveringstidspunkt og indtil 30 dage herefter betragtes som rettidigt.
  • 3.9.1. Grafisk Trykcenter A/S bærer risikoen for ydelserne indtil overtagelse, med mindre andet er angivet og/eller aftalt. Risikoen for leveret udstyr m.m. overgår til bestiller fra det tidspunkt hvor det leveres på aftalte leveringsadresse.
  • 3.9.2. For programmel gør det sig gældende at der ydes 3 måneders garanti. For andre IT-relaterede ydelser ydes 12 måneders garanti. Garantien træder i kraft fra leveringsdagen, eller den dag bestiller tager ydelsen i brug.

4. Betaling

 • 4.1. Betaling sker på den dato, der angives som sidste rettidige betalingsdag på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura, såfremt andet ikke er aftalt.
 • 4.2. Ved ordre på mere end kr. 5.000 ekskl. moms og levering er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at udstede faktura ved ordreafgivelse.
  • 4.2.1. Såfremt pkt. 4.2. gør sig gældende, er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at fakturere ændringer, tillæg, levering m.m. særskilt.
 • 4.3. Ved ordre på mere end kr. 50.000 ekskl. moms og levering er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at udstede faktura på nedenstående betingelser, medmindre bestiller kan kreditforsikres: 33% ved ordreafgivelse, 33% ved levering og 34% på normale betalingsbetingelser.
 • 4.4. Indgår betaling senere end aftalt, tillægges renter efter Grafisk Trykcenter A/S gældende rente.
 • 4.5. Bestiller er til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling, såfremt Grafisk Trykcenter A/S måtte anmode herom.
  • 4.5.1. Såfremt pkt. 4.4. gør sig gældende, er Grafisk Trykcenter A/S forpligtet til at friholde bestiller for enhver udgift, såfremt anmodningen fremsættes efter aftalens indgåelse.
 • 4.6. Er bestillers forhold årsag til at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

 • 5.1. Ophavsretten til de af Grafisk Trykcenter A/S’ udviklede oplæg, layout, skitser m.m., uanset hvordan disse måtte være fremstillet, må ikke uden Grafisk Trykcenter A/S’ godkendelse overlades til tredjemand.
 • 5.2. Hvad Grafisk Trykcenter A/S har tilvejebragt til brug for leverancen, er Grafisk Trykcenter A/S’ ejendom, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
 • 5.3. Ved køb af IT-relaterede ydelser, erhverver bestiller den fulde ejendomsret på det tidspunkt betaling har fundet sted, m.m. andet er angivet.
  • 5.3.1. For programmel af enhver art gælder producentens til enhver tid gældende licensbetingelser m.m. andet er angivet.
  • 5.3.2. Såfremt et programmel udvikles eller tilpasses af Grafisk Trykcenter A/S under leverancen, erhverver bestiller alene en brugsret.
  • 5.3.3. Såfremt et køb hel- eller delvis ophæves, tilbagegår enhver af bestilleren erhvervet rettighed uindskrænket til Grafisk Trykcenter A/S for hele eller den del af købet, der ophæves. Tilsvarende finder anvendelse såfremt leverancen på grund af force majeure ikke finder sted.
  • 5.3.4. Grafisk Trykcenter A/S og bestiller har ret til at overdrage rettigheder og forpligtelser til et andet selskab i deres respektive koncerner. Det er dog en forudsætning af at handelsdokumentets rette opfyldelse ikke bringes i fare herved, og herudover kan ingen af parterne, uden den anden parts skriftlige samtykke, overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

6. Forsinkelse

 • 6.1. Såfremt der indtræder forsinkelse, er bestiller med de i pkt. 3.1. og pkt. 3.2. nævnte betingelser kun berettiget til at ophæve aftalen, såfremt bestiller inden aftalens indgåelse udtrykkeligt har præciseret betydningen af, at levering sker til bestemt tid.

7. Mangler

 • 7.1. Grafisk Trykcenter A/S har ikke ansvar for fejl i korrektur, print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende, som bestiller ikke skriftligt har rettet forud for aftalens indgåelse.
 • 7.2. Bestiller er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte modtagelse af leverancen ved mindre afvigelser uden væsentlig betydning fra godkendt prøve og/eller aftalt specifikation.
 • 7.3. Grafisk Trykcenter A/S har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af det aftalte oplag, med mindre andet er aftalt.
  • 7.3.1. I tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Grafisk Trykcenter A/S, har Grafisk Trykcenter A/S ret til en rimelig mer- eller mindrelevering udover de i pkt. 7.3. nævnte 10%, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
 • 7.4. Såfremt bestiller vurderer en leverance til at være mangelfuld, er bestiller forpligtet til straks at reklamere herom. Undlades reklamation, eller reklamerer bestiller udenfor rimelig tid, mister bestiller sin adgang til at gøre manglen gældende.
 • 7.5. Såfremt bestiller reklamerer over en mangelfuld leverance straks, er Grafisk Trykcenter A/S forpligtet til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid.
 • 7.6. Grafisk Trykcenter A/S hæfter ikke for fejl eller mangler der er opstået som følge af, at bestiller selv har tilvejebragt papir eller andet til leverancen.
 • 7.7. Ved forbrugerkøb har bestiller 2 års reklamationsret. Eventuelle fejl og mangler skal påberåbes inden for rimelig tid efter at disse er konstateret eller burde være det.

8. Fortrydelse

 • 8.1. Der er efter gældende love og regler ingen fortrydelsesret på genus- eller speciesvarer, med mindre andet er aftalt.
 • 8.2. Ved aftaler indgået ved fjernsalg og uden for fast forretningssted imellem Grafisk Trykcenter A/S og en privatperson, har bestiller 14 dages fortrydelsesret på genuskøb fra den dag bestiller modtager varen. Bestiller skal senest afsende sin fortrydelse på sidste fortrydelsesdag. Ønsker bestiller at udøve sin fortrydelsesret, skal dette ske inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage. Der er efter gældende love ikke fortrydelsesret på speciesvarer der er fremstillet på bestillers specifikationer, eller på speciesvarer som har fået et personligt præg.
  • 8.2.1. Falder fristens sidste dag en lørdag, søndag, helligdag, d. 24. december eller d. 31. december, kan bestiller afsende sin fortrydelse frem til førstkommende hverdag.
  • 8.2.2. Varen skal afsendes senest 14 dage efter fortrydelsesrettens udløb for bestillers regning, med mindre andet er aftalt. Bestiller bærer risiko for en vares eventuelle hændelige undergang og forringelse. Varen skal sendes retur til Grafisk Trykcenter A/S, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø.
  • 8.2.3. Såfremt det vurderes at varen har mistet værdi ud over hvad der må anses for at være nødvendigt for at fastslå varens egenskaber, er Grafisk Trykcenter A/S berettiget til at hæfte bestiller for dette, og Grafisk Trykcenter A/S kan modregne værditabet i det beløb bestiller skal have retur.

9. Ansvar

 • 9.1. I tilfælde af forsinkelse og/eller i tilfælde af mangler ved det leverede, har Grafisk Trykcenter A/S intet ansvar såfremt forsinkelsen eller manglen skyldes:
  • Fejl i, eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen,
  • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og/eller
  • Enhver omstændighed som Grafisk Trykcenter ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofe, krig, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
 • 9.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, såfremt årsagen til en underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens oprør.
 • 9.3. Grafisk Trykcenter A/S hæfter ikke for bestillers drifttab, tab af avance eller andet tab, i tilfælde af forsinkelser eller mangler ved det leverede.
 • 9.4. Grafisk Trykcenter A/S er ansvarlig såfremt et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og endvidere hovedsagligt er anvendt af skadelidte i ikke-erhvervsmæssig øjemed. Såfremt det ikke kan dokumenteres at en skade skyldes at Grafisk Trykcenter A/S har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillers kontrol/godkendelse af de leverede varer, kan Grafisk Trykcenter A/S ikke holdes ansvarlig herfor.
  • 9.4.1. Grafisk Trykcenter A/S er ikke ansvarlig for skade der forvoldes på bestillers eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det kan dokumenteres at der fra Grafisk Trykcenter A/S’ side er handlet med grov uagtsomhed.
  • 9.4.2. Såfremt Grafisk Trykcenter A/S måtte blive pålagt et ansvar overfor tredjemand der rækker udover de fastsatte grænser for Grafisk Trykcenter A/S’ ansvar, er bestilleren forpligtet til at holde Grafisk Trykcenter A/S skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
 • 9.5. Grafisk Trykcenter A/S har intet ansvar for bestillerens manglende bemyndigelse til reproduktion, udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer eller andet, herunder også formgivning som kan være underkastet tredjemands rettigheder,
  • 9.5.1. Såfremt Grafisk Trykcenter A/S måtte pådrage sig ansvar overfor tredjemand i anledning af manglende hjemmel til brug af rettigheder, holdes bestiller skadesløs for et sådant ansvar.
 • 9.6. Grafisk Trykcenter A/S har intet ansvar over for tab eller beskadigelse af ejendom som originaler, materialer m.m. som ikke er Grafisk Trykcenter A/S’ egen ejendom, men som er overladt af bestiller med henblik på løsning/udførelse af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejde udført af Grafisk Trykcenter A/S.
  • 9.6.1. Såfremt det kan godtgøres at et tab eller beskadigelse skyldes grov uagtsomhed udvist af Grafisk Trykcenter A/S, kan Grafisk Trykcenter A/S holdes ansvarlig. Bestiller er alene ansvarlig for forsikring af genstanden imod skade og undergang.
 • 9.7. Bestillers kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer m.m., kan Grafisk Trykcenter A/S ikke holdes ansvarlig for et følgende tab.
 • 9.8. Grafisk Trykcenter A/S tager ikke ansvar for fejl, forsinkelser eller driftsforstyrrelser ved køb af IT-relaterede ydelser, i det omfang at disse fejl m.v. kun opstår ved brug der ikke kan betegnes som normal, ved forkert anvendelse af programmel og lignende hændelige/uagtsomme begivenheder for hvilke Grafisk Trykcenter A/S bærer risikoen.

10. Underleverandør

 • 10.1. Grafisk Trykcenter A/S er berettiget til at lade et arbejde udføre hos en underleverandør, hvad enten dette foretages hel- eller delvist.
  • 10.1.1. Såfremt der anvendes underleverandører hæfter Grafisk Trykcenter A/S ikke for fejl og forsømmelser begået af disse, med mindre er aftalt.

11. Periodiske skrifter og/eller vedvarende kontraktarbejde

 • 11.1. Hvis der med en bestilling af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter, og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

12. Tavshedspligt

 • 12.1. I forbindelse med aftalens udførelse, kan bestiller og Grafisk Trykcenter A/S få adgang til fortrolige informationer samt andet fortroligt materiale. Begge parter indenstår for at de, i enhver henseende, vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt.

13. Personoplysninger

 • 13.1. I henhold til gældende lovgivning er Grafisk Trykcenter A/S underlagt dansk persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af denne. Grafisk Trykcenter A/S er dataansvarlig for de oplysninger der registreres om bestiller og besøgende.
 • 13.2. Med mindre det er nødvendigt for at opfylde aftalen, videregives personlige oplysninger på intet tidspunkt for tredjemand.
 • 13.3. Der anvendes cookies til styring af log-statistik på Grafisk Trykcenter A/S’ hjemmesider.

14. Købeloven

 • 14.1. Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang at retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse, kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.